Ledenvergadering

Vrijdag 6 oktober 2017
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

Opening

Notulen ledenvergadering 2016

Jaarverslag
Financieel jaarverslag 2016
Verslag kascommissie

Benoeming kascommissie

Pauze

Samenstelling bestuur:
Willy v/d Leij, penningmeester – aftredend en niet herkiesbaar

Corina van Straten, algemene zaken – aftredend en niet herkiesbaar

Siegfried de Fijter zal voorgedragen worden als algemeen bestuurslid

Wat verder ter tafel komt

Rondvraag (vragen voor de rondvraag kunnen in de pauze worden ingediend).

Sluiting vergadering

De notulen van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag en het financieel jaarverslag kunnen op afspraak worden ingezien.

Bestuur s.v. NOAD`32

Vrijwilligersavond

Na de ledenvergadering zal er aansluitend de jaarlijkse vrijwilligersavond zijn.
Op deze avond zal de vrijwilliger van het jaar bekend worden gemaakt en jubilarissen gehuldigd worden, maar het is vooral een gezellige feestavond.