Agenda ledenvergadering
Vrijdag 4 oktober 2019
Aanvang: 20.00 uur

– Opening

– Mededelingen

– Notulen ledenvergadering 2018

– Jaarverslag 2018

– Financieel jaarverslag 2018

– Verslag kascommissie

– Benoeming kascommissie

– Uitkering obligatielening

Pauze

– Samenstelling bestuur:
– Jerry Bouman wordt voorgedragen als voorzitter als vervanger van Anton de Waal en Paul Bartels.
– Wim v/d Goor, voorzitter technische commissie, aftredend en niet herkiesbaar.

– Wat verder ter tafel komt

– Rondvraag (vragen voor de rondvraag kunnen in de pauze worden ingediend).

– Sluiting vergadering

De notulen van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag en het financieel jaarverslag kunnen op afspraak worden ingezien.

Bestuur s.v. NOAD`32

Vrijwilligersavond

Na de ledenvergadering zal er aansluitend de jaarlijkse vrijwilligersavond zijn.
Op deze avond zal de vrijwilliger van het jaar bekend worden gemaakt en jubilarissen gehuldigd worden, maar het is vooral een gezellige feestavond.