Aan alle leden van NOAD’32

Door de aangescherpte Coronamaatregelen kon onze ledenvergadering die gepland stond voor vrijdag 2 oktober niet doorgaan.
Het ziet er voor de komende periode niet naar uit, dat we in onze kantine bij elkaar kunnen komen.
Als bestuur van NOAD’32 willen wij toch graag de formele zaken met betrekking tot de ledenvergadering met jullie delen.
Daarom organiseren we op woensdag 13 januari 2021 om 20.00 uur onze algemene ledenvergadering.

Gezien de actuele ontwikkelingen rondom het COVID-19-virus zal deze ledenvergadering niet in de kantine maar digitaal plaatsvinden.
De stukken liggen ter inzage in de bestuurskamer.
Op afspraak (via voorzitter@noad32.nl) kunnen deze worden ingezien.

Aangezien de vergadering digitaal zal zijn, zullen wij ons beperken tot de formele zaken die wij moeten afhandelen.
Het zal dus een summiere vergadering worden.

Hieronder de agenda van de vergadering.

– Opening
– Mededelingen
– Notulen ledenvergadering 2019
– Jaarverslag 2019
– Financieel jaarverslag
– Verslag kascommissie
– Benoeming kascommissie
– Uitkering obligatielening
– Samenstelling bestuur
– Wat verder ter tafel komt
– Rondvraag (vragen kunnen tot 24 uur van te voren worden ingediend via voorzitter@noad32.nl)
– Sluiting vergadering

Via voorzitter@noad32.nl kun je je aanmelden voor de vergadering.

Je zult dan een email ontvangen met informatie voor het bijwonen van de digitale ledenvergadering.
(je ontvangt een YouTube link, het is op dezelfde wijze als de boutdraaimiddag van 2 weken geleden)

Bestuur NOAD’32